DMCA

Modeling the Correlation between Modality Semantics and Facial Expressions

by Jia Jia , Xiaohui Wang , Zhiyong Wu , Lianhong Cai , Helen Meng