DMCA

Polynomial time solutions of computational problems in noncommutative-algebraic cryptography (2013)

by Xiaofeng Wang , Chen Xu , Guo Li , Hanling Lin , Weijian Wang