DMCA

> REPLACE THIS LINE WITH YOUR PAPER IDENTIFICATION NUMBER (DOUBLE-CLICK HERE TO EDIT) < AntiWorm NPU-based Parallel Bloom filters in Giga-Ethernet LAN 1

by Zhen Chen , Chuang Lin , Jia Ni , Dong-hua Ruan , Bo Zheng , Zhang-xi Tan , Yi-xin Jiang , Xue-hai Peng , An-an Luo , Bing Zhu , Yao Yue , Jin-jun Zhuang , Fu-jun Feng , Yang Wang , Feng-yuan Ren