DMCA

MEASURING LONGITUDINALLY DYNAMIC CORTEX DEVELOPMENT IN INFANTS BY RECONSTRUCTION OF CONSISTENT CORTICAL SURFACES

by Gang Li , Jingxin Nie , Li Wang , Feng Shi , John H. Gilmore , Weili Lin , Dinggang Shen