DMCA

SACRM: Social Aware Crowdsourcing with Reputation Management in Mobile Sensing

Cached

Download Links

by Ju Rena , Yaoxue Zhanga , Kuan Zhangb , Xuemin (sherman Shenb