DMCA

Fully Anonymous Profile Matching in Mobile Social Networks (2012)

by Xiaohui Liang , Xu Li , Kuan Zhang , Rongxing Lu , Xiaodong Lin , Xuemin (Sherman) Shen
Citations:5 - 1 self