DMCA

Robust Simulation of Small-Scale Thin Features in SPH-based Free Surface Flows

by Xiaowei He , Huamin Wang , Fengjun Zhang , Hongan Wang , Guoping Wang , Kun Zhou