DMCA

A Fast Distributed Stochastic Gradient Descent Algorithm for Matrix Factorization

Cached

Download Links

by Fanglin Li , Bin Wu , Liutong Xu , Chuan Shi , Jing Shi Shijing , Wei Fan , Albert Bifet , Qiang Yang , Philip Yu