DMCA

Mining Spectrum Usage Data: a Large-scale Spectrum Measurement Study (2009)

by Dawei Chen , Sixing Yin , Qian Zhang , Mingyan Liu , Qian Zhang
Citations:49 - 2 self