DMCA

Multi-domain collaborative filtering (2010)

by Xiaoxue Zhao , Weinan Zhang , Jun Wang
Venue:in UAI 2010
Citations:28 - 1 self