DMCA

Web Image Search by Automatic Image Annotation and Translation

by Jin Hou , Dengsheng Zhang , Zeng Chen , Lixing Jiang , Huazhong Zhang , Xue Qin