DMCA

Relational Analysis based Concurrent Multipath Transfer over Heterogeneous Vehicular Networks

Cached

Download Links

by Yuanlong Cao , Changqiao Xu , Jianfeng Guan , Jia Zhao , Wei Quan , Mingchuan Zhang , Hongke Zhang