DMCA

JF-Cut: A Parallel Graph Cut Approach for Large-scale Data

Cached

Download Links

by Yi Peng , Li Chen , Fang-xin Ou-yang , Wei Chen , Jun-hai Yong