DMCA

Energy-Efficient Task Offloading for Multiuser Mobile Cloud Computing

Cached

Download Links

by Yun Zhao , Sheng Zhou , Tianchu Zhao , Zhisheng Niu