DMCA

FACT: fast communication trace collection for parallel applications through program slicing (2009)

by Jidong Zhai , Tianwei Sheng , Jiangzhou He , Wenguang Chen , Weimin Zheng
Venue:In SC’09
Citations:7 - 1 self