DMCA

A Polynomial Time Jacobi Method for Lattice Basis Reduction (2012)

by Zhaofei Tian , Wen Zhang , Sanzheng Qiao