DMCA

Plenoptic sampling (2000)

by Jin-xiang Chai , Xin Tong , Shing-chow Chan , Heung-yeung Shum
Venue:In SIGGRAPH
Citations:248 - 14 self