DMCA

VProof: Lightweight Privacy-Preserving Vehicle Location Proofs

by Yifan Zhang , Chiu C. Tan , Fengyuan Xu , Hao Han , Qun Li , Senior Member