Design and Deployment of a Hybrid CDN-P2P System for Live Video Streaming: Experiences with LiveSky

by Hao Yin, Xuening Liu, Tongyu Zhan, Vyas Sekar, Feng Qiu, Chuang Lin, Hui Zhang, Bo Li