Building topology-aware overlays using global soft-state (2002)

by Zhichen Xu, Chunqiang Tang, Zheng Zhang