Design multicast protocols for non-cooperative networks,” (2005)

by WeiZhao Wang, Xiang-Yang Li, Zheng Sun
Venue:IEEE INFOCOM.