Multi-view super vector for action recognition (2014)

by Zhuowei Cai, Limin Wang, Xiaojiang Peng, Yu Qiao
Venue:in Proc. IEEE Conf. CVPR