An optimization approach for extracting and encoding consistent maps (2012)

by Qi-xing Huang, Guo-Xin Zhang, Lin Gao, Shi-Min Hu, Adrian Butscher, Leonidas Guibas
Venue:SIGGRAPH Asia