Codes with local regeneration (2012)

by G M Kamath, N Prakash, V Lalitha, P V Kumar