Building program vector representations for deep learning. arXiv preprint arXiv:1409.3358 (2014)

by Lili Mou, Ge Li, Yuxuan Liu, Hao Peng, Zhi Jin, Yan Xu, Lu Zhang