The rise of China as an economic power (1996)

by Author(s Goodhart, C Xu, Discussion Paper No, C. Goodhart, C. Xu, C. Goodhart, C. Xu