Contract-Based Cooperative Spectrum Sharing (2011)

by Lingjie Duan, Lin Gao, Jianwei Huang