Sensor Network Security: A Survey, (2009)

by Xiangqian Chen, Kia Makki, Kang Yen, Niki Pissinou
Venue:IEEE Communications Surveys & Tutorials,