Androgen receptor regulates a distinct transcription program in androgen-independent prostate cancer. Cell 138 (2009)

by Qianben Wang, Wei Li, Yong Zhang, Xin Yuan, Kexin Xu, Jindan Yu, Zhong Chen, Rameen Beroukhim, Lawrence True Michelangelo Fiorentino