Direct Estimation of Cardiac Bi-ventricular Volumes with Regression Forests

by Xiantong Zhen, Zhijie Wang, Ali Islam, Mousumi Bhaduri, Ian Chan