Topic sentiment mixture: modeling facets and opinions in weblogs. (2007)

by Qiaozhu Mei, Xu Ling, Matthew Wondra, Hang Su, ChengXiang Zhai
Venue:In Proceedings of WWW,