The effect of inflammatory cytokines in alcoholic liver disease. Mediators Inflamm

by Hideto Kawaratani , Tatsuhiro Tsujimoto , Akitoshi Douhara , Hiroaki Takaya , Kei Moriya , Tadashi Namisaki , Ryuichi Noguchi , Hitoshi Yoshiji , Masao Fujimoto , Hiroshi Fukui