Tracking using multilevel quantizations (2014)

by Z Hong, C Wang, X Mei, D Prokhorov, D Tao
Venue:In ECCV