Coda: High dimensional copula discriminant analysis (2012)

by Fang Han, Tuo Zhao, Han Liu, Tong Zhang
Venue:Journal of Machine Learning Research