Context-aware query suggestion by mining click-through and session data (2008)

by Huanhuan Cao, Daxin Jiang, Jian Pei, Qi He, Zhen Liao, Enhong Chen, Hang Li
Venue:In KDD