Differentially private histogram publication (2012)

by Jia Xu, Zhenjie Zhang, Xiaokui Xiao, Yin Yang, Ge Yu
Venue:In ICDE