Orthonormal bases with nonlinear phases (2009)

by Tao Qian, Rui Wang, Yuesheng Xu, Haizhang Zhang
Venue:ADV COMPUT MATH