Light Field Rendering of Dynamic Scene (1998)

by Wei Li, Qi Ke, Xiaohu Huang, Nanning Zheng
Venue:Machine Graphics and Vision