Imagenet: A large-scale hierarchical image database (2009)

by Jia Deng, Wei Dong, Richard Socher, Li-Jia Li, Kai Li, Li Fei-Fei