The Structure of f-rpp Semigroups (2007)

by Hui Huang, Xiaojiang Guo, Hui Chen