Leakage resilient elgamal encryption (2010)

by Eike Kiltz, Krzysztof Pietrzak
Venue:In ASIACRYPT