Cubesvd: A novel approach to personalized web search (2005)

by Jian-Tao Sun, Hua-Jun Zeng, Huan Liu, Yuchang Lu, Zheng Chen
Venue:In Proceedings of WWW