Saliency detection by multi-context deep learning (2015)

by Rui Zhao, Wanli Ouyang Hongsheng Li, Xiaogang Wang
Venue:In CVPR