Designing succinct structural alphabets. Bioinformatics

by Shuai Cheng Li, Dongbo Bu, Xin Gao, Jinbo Xu, Ming Li