Locality-constrained Linear Coding for Image Classification (2010)

by Jinjun Wang, Jianchao Yang, Kai Yu, Fengjun Lv, Thomas Huang, Yihong Gong
Venue:In CVPR