Phase Retrieval with Application to Optical Imaging (2015)

by Yoav Shechtman, Yonina C. Eldar, Oren Cohen, Henry N. Chapman, Jianwei Miao, Mordechai Segev