Contextual bandits with linear payoff functions. (2011)

by Wei Chu, Lihong Li, Lev Reyzin, Robert E Schapire
Venue:In AISTATS,