Constructing level-2 phylogenetic networks from triplets. In: (2008)

by L J J van Iersel, J C M Keijsper, S M Kelk, L Stougie, F Hagen, T Boekhout
Venue:Proceedings of Research in Computational Molecular Biology (RECOMB 2008). LNBI,