Movie review mining and summarization. (2006)

by Li Zhuang, Feng Jing, Xiao-Yan Zhu
Venue:In Proceedings of CIKM,