Liblinear: A library for large linear classification (0)

by Rong-En Fan, Kai-Wei Chang, Cho-Jui Hsieh, Xiang-Rui Wang, Chih-Jen Lin
Venue:Journal of Machine Learning Research